Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 1
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 2
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 3
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 4
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 5
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 6
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 7
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 8
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 9
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 10
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 11
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 12
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 13
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 14
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 15
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 16
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 17
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 18
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 19
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 20
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 21
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 22
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 23
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 24
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 25
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 26
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 27
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 28
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 29
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 30
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 31
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 32
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 33
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 34
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 35
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 36
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 37
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 38
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 39
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 40
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 41
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 42
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 43
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 44
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 45
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 46
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 47
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 48
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 49
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 50
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 51
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 52
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 53
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 54
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 55
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 56
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 57
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 58
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 59
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 60
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 61
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 62
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 63
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 64
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 65
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 66
Cuộc nổi dậy của cô gái mọt sách ~ Tôi sẽ làm mọi cách để trở thành thủ thư ~ chap 1 - Trang 67
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Bách Nữ Thành viên 14 ngày trước Báo vi phạm
Uầy bộ này cày LN lòi mòm nè, anime có trc cả manga nữa chứ vaimoe
Author Trả lời
Mi_ Ri Thành viên 18 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
hay thật, muốn thêm chap nhanh quá~
Author Trả lời
A A Thành viên 18 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
là thế giới phép thuật mà nơi đây ko có sự hiện hữu của ma thuật nguyên tố, thay vào đó lại khá phát triển dạng ma thuật vô thuộc tính
Author Trả lời
Hoàng Sa Ma Thành viên 19 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
có ai biết phần 3 không ạ? ếu có cho mình xin link với ạ
Author Trả lời
Đẹ Mịt Bý Kằc Thành viên 19 ngày trước Báo vi phạm
emo chỉ nghĩ con main này khi lớn lên đụ 1 ông trung niên mà chán chả muốn đọc
 • Author
  Hanna Ya Thành viên 18 ngày trước Báo vi phạm
  Con này yếu vl =))) địt nhau lăn mẹ ra chết à =)))) địt mẹ thằng ngu óc cặc bú buồi bố
 • Author
  Đẹ Mịt Bý Kằc Thành viên 18 ngày trước Báo vi phạm
  emo tao ỉa vào bàn thờ dòng họ bắc kỳ nhà chúng mày.
 • Author
  hê hê Thành viên 18 ngày trước Báo vi phạm
  Nghe mlem đấy :)))
Author Trả lời
rey kyo Thành viên 26 ngày trước Báo vi phạm
ai cho xin link phan 3 voi
Author Trả lời
Diệp Tử Đằng Thành viên 08:34 15/03 Chapter 3 Báo vi phạm
Có ai có link truyện chữ của truyện này full không cho mình xin với
Author Trả lời
Fan Anime Thành viên 00:00 15/03 Báo vi phạm
Ko sub 3 mà lại sub 4 :v
Author Trả lời
Lo Licon Thành viên 22:26 14/03 Báo vi phạm
Ss3 đâu đây là 4 mà
Author Trả lời
A Ly Thành viên 22:20 14/03 Báo vi phạm
Sao lại phần 4 thế này, load ko kịp, các bác cho em xin link phần 2 vs 3 với ạ
Author Trả lời
I'm Hannies Thành viên 21:50 14/03 Báo vi phạm
bản anime full r á mng
 • Author
  ⚢ Chệy Bống Đẹp Gái Thành viên 22:23 14/03 Báo vi phạm
  Zậy á emocho xin i bạn iêuemo
 • Author
  Đào Hoàng Thành viên 08:29 15/03 Báo vi phạm
  anime mới ss2 thôi
  ss3 làm con gái lãnh chúa xong ngủ 2 năm
  ss4 thì là cái trên đấy
 • Author
  ⚢ Chệy Bống Đẹp Gái Thành viên 18 ngày trước Báo vi phạm
  Uây thế bản p3 xem ở douuuuuemo
Author Trả lời
min Min Thành viên 20:57 14/03 Báo vi phạm
Đọc chả hiểu j tức ỉa
 • Author
  Đào Hoàng Thành viên 08:30 15/03 Báo vi phạm
  đọc novel thôi =)
Author Trả lời
VnG Thành viên 20:04 14/03 Chapter 1 Báo vi phạm
Đăng n quá tui lũ ko biết phần nào luôn r
Author Trả lời
🙂 Nhìn gì, tên tao đẹp lắm à ? 🙂 Thành viên 20:00 14/03 Báo vi phạm
Loli là để béo địtemo
Author Trả lời
fan NTR Thành viên 19:29 14/03 Báo vi phạm
béo sẽ làm mọi cách để nhấp loli emo