Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ - Chapter 23

[Cập nhật lúc: 16:29 12/07/2019]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 1
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 2
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 3
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 4
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 5
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 6
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 7
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 8
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 9
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 10
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 11
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 12
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 13
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 14
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 15
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 16
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 17
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 18
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 19
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 20
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 21
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 22
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 23
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 24
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 25
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 26
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 27
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 28
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 29
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 30
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 31
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 32
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 33
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 34
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 35
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 36
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 37
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 38
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 39
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 40
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 41
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 42
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 43
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 44
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 45
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 46
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 47
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 48
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 49
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 50
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 51
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 52
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 53
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 54
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 55
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 56
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 57
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 58
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 59
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 60
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 61
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 62
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 63
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 64
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 65
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 66
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 67
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 68
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 69
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 70
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 71
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 72
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 73
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 74
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 75
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 76
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 77
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 78
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 79
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 80
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 81
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 82
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 83
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 84
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 85
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 86
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 87
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 88
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 89
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 90
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 91
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 92
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 93
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 94
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 95
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 96
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 97
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 98
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 99
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 100
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 101
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 102
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 103
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 104
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 105
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 106
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 107
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 108
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 109
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 110
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 111
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 112
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 113
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 114
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 115
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 116
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 117
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 118
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 119
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 120
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 121
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 122
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 123
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 124
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 125
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 126
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 127
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 128
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 129
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 130
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 131
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 132
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 133
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 134
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 135
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 136
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 137
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 138
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 139
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 140
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 141
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 142
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 143
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 144
Nàng Phi Cửu Khanh - Thần Y Kiều Nữ chap 23 - Trang 145
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Thanh Lai Nguy Thành viên 1 giờ trước Chapter 67 Báo vi phạm
emo Tướng quân mỹ nhân của tôi
Author Trả lời
....? ....? Thành viên 1 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Đm, Lại Lời Nguyền Tóc Tímmmemo
Author Trả lời
Hoắc Dục Thẩm Thành viên 1 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
ngu rồi , chết cha lấn chì rồi
Author Trả lời
ngọc hoàng Thành viên 3 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
tóc tím là ai vậy mọi người emo
 • Author
  shinobu kanae Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  là bảo dương công chúa nha bạn là cái người thích thầm na9 á
 • Author
  Trúc Ly Phan Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  emo BÀ TÓC TÍM NHÌN DÂM VÃI
Author Trả lời
Mi Mu Thành viên 3 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Tướng quân à, võ công anh giỏi như vậy mà đưa trán đỡ cục đá là muốn được chị nhà chăm sóc sao? Chiêu này của anh cũng được đấy.
 • Author
  Băng Khiết Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Ta kết ngươi r~
Author Trả lời
❤️ Linh linh ❤️ Thành viên 3 ngày trước Chapter 56 Báo vi phạm
"mẹ con"
"nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật" 
???
Ủa... vậy thời cổ đại người ta đã xưng hô như thế rồi à? Mà còn có cả "vòng pháp luật" luôn mới ghê...!
(Tui nói thế ko có nghĩa là tui ko thik truyện đâu nghen, nên mong mấy bạn đừng nói kiểu "ko thik thì Cút" nha)
Author Trả lời
Bé Hổ Thành viên 4 ngày trước Chapter 64 Báo vi phạm
mấy a khiêng hòm cbị nhận hàng
Author Trả lời
Bé Hổ Thành viên 4 ngày trước Chapter 52 Báo vi phạm
bố m cx muốn từ hôn
mịa cái loại tra nam
Author Trả lời
Bé Hổ Thành viên 4 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
wow, 2 tỳ nữ 2 thị vệ 1 na9 1 nữ9 
ôi, hợp vcl
Author Trả lời
vũ dương Thành viên 5 ngày trước Báo vi phạm
Mọi người cho mình hỏi truyện này với mình cũng không nhớ rõ
- nữ 9 từ nhỏ thích na9, na9 con nhà giàu kiểu tổng tài á mà na9 không thích nữ9. BA nữ9 làm người lái xe cho ÔNG NỘI na9. Một ngày nọ bị đụng xe BA nữ9 bảo vệ ÔNG NỘI na9 mà chết. Trước khi chết BA nữ9 nói không muốn gì hết chỉ mong ÔNG NỘI na9 bảo vệ chăm sóc nữ9 giúp ông. Rồi ÔNG NỘI na9 hứa với BA nữ9 hứa hôn cho nữ9 vs cháu của ông là na9. Hai người lớn lên thì cưới nhau mà NA9 không thích NỮ9. Còn nữ9 kiểu cực khổ từ nhỏ gia đình còn mẹ với em mà hai người không thương nữ9. Nghĩ nữ9 có chồng giàu thì phải lo lại cho em trai nữ9 vs lấy tiền nhà chồng cho mẹ nữ9 á. Về làm dâu nhà nam9 mà nữ9 cực khổ thôi rồi làm việc nhà từ trên xuống dưới. Mẹ chồng không thích nữ9 nói nữ9 không xứng khinh nữ9 nghèo. Hôm nọ nữ9 làm bữa cơm chờ mọi người về ăn cơm. Mà nam9 lúc đó dắt con người yêu nó về mà con đó nó mang thai nữa. Cả nhà ngồi ăn cơm riêng nữ9 phải đứng ăn 🙂. Xong nhỏ người yêu na9 kiếm chuyện với nữ9 rồi giả vờ té xãy thai 🙂🙂 ôi địtme thảo maii

MÌNH NHỚ NHIÊU ĐÓ HÀ MỌI NGƯỜI AI BIẾT CHỈ MÌNH VỚI.

CẢM ƠN NHIỀU NHA❤️❤️❤️
mình thấy có bạn hỏi ,thấy hay nên đi hỏi mn ,cao nhân nào biết thì giúp vs.mơn trước ạ
 • Author
  Phạm Băng Băng Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  ké với ạ
Author Trả lời
Yanhuang Tố Tố Thành viên 5 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
hóng ghê akemo
Author Trả lời
Cool Guy - Angel Thành viên 5 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
Tóc tìm huyền thoại aemo
Author Trả lời
Khánh Mi Thành viên 5 ngày trước Chapter 45 Báo vi phạm
:(( chị nhà đẹp dễ sợ á các cậu
Author Trả lời
Thanh Truc Dam Thành viên 5 ngày trước Chapter 67 Báo vi phạm
địch trước mặt chưa giết xong lại có thê địch mới ,haiz tội nu9 ghê
Author Trả lời
Thanh Truc Dam Thành viên 5 ngày trước Chapter 56 Báo vi phạm
ôi , góc nghiêng thần thánh của na9