Phá Bỏ Giới Hạn - Chapter 24

[Cập nhật lúc: 07:10 08/04/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 1
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 2
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 3
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 4
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 5
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 6
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 7
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 8
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 9
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 10
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 11
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 12
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 13
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 14
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 15
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 16
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 17
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 18
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 19
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 20
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 21
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 22
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 23
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 24
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 25
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 26
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 27
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 28
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 29
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 30
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 31
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 32
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 33
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 34
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 35
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 36
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 37
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 38
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 39
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 40
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 41
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 42
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 43
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 44
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 45
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 46
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 47
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 48
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 49
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 50
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 51
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 52
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 53
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 54
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 55
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 56
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 57
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 58
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 59
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 60
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 61
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 62
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 63
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 64
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 65
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 66
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 67
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 68
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 69
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 70
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 71
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 72
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 73
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 74
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 75
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 76
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 77
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 78
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 79
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 80
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 81
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 82
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 83
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 84
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 85
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 86
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 87
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 89
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 90
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 91
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 92
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 93
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 94
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 95
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 96
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 97
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 98
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 99
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 100
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 101
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 102
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 103
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 104
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 105
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 106
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 107
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 108
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 109
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 110
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 111
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 112
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 113
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 114
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 115
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 116
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 117
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 118
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 119
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 120
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 121
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 122
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 123
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 124
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 125
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 126
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 127
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 128
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 129
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 130
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 131
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 132
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 133
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 134
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 135
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 136
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 137
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 138
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 139
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 140
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 141
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 142
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 143
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 144
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 145
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 146
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 147
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 148
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 149
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 150
Phá Bỏ Giới Hạn chap 24 - Trang 151
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
brendo dio Thành viên 1 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
vl rinegan
 • Author
  C Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  Ko có nòng nọc
Author Trả lời
:v Thành viên 1 ngày trước Chapter 4 Báo vi phạm
thế bố và em của main đâu r
Author Trả lời
Duy Diy Hephaestus Thành viên 1 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
Main bị boss hành 3000 năm mới thông được boss
Lính main thì lại tập như kiếm hiệp
Author Trả lời
hoanghien tran Thành viên 1 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
TÍNH RA THẰNG MAIN NÓ MỚI KHỔ ! CHẾT ĐI SỐNG LẠI VÔ SỐ LẦN MÀ TOÀN "ĐẤU TẬP " VỚI BOSS CUỐI NÓ THỞ NHẸ CŨNG CHẾT.....
 • Author
  Fyodop Mikhaylovich Dostoyevsky Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  chết còn hơn số giây người bth sống
Author Trả lời
i vũ Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
các bác cho xin vài bộ combat đẹp xíu được không
Author Trả lời
VÅ© Việt Hải Thành viên 2 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
I như truyện j main bị kẹt ở khu khởi đầu 22 năm xong tự rèn luyện để vô địch sát thương vật lý=))
 • Author
  Sẽ chửi mấy đứa thích spam mấy cái đếu ra gì Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  bộ gì mà Tôi là người chơi leo tháp 1 mình đấy hử
  hay là bộ nào khác
Author Trả lời
vui lòng nhập Tên Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
Lây nhiễm
Author Trả lời
Quỷ Vương Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Author Trả lời
Đạtt Thànhh Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
Luyện tập cực đấy nhưng ko là j với main
 • Author
  Sẽ chửi mấy đứa thích spam mấy cái đếu ra gì Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  main kiểu tryhard với cực vl ra luôn đấy chứ
  toàn con quái cấp cao nó huấn luyện cho mà
Author Trả lời
Nguyễn Thái Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
Lại là thằng phản diện mới ở hữu đôi mắt rinnegan và bị main giết rồi móc 2 con gắn vào mắt của mình sau đó thức tỉnh được cả haki, super saiyan và kaioken
Author Trả lời
No Name Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
Rinegan lạc trôi sang manhwa emo
Author Trả lời
Cứ Kệ tao Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Ngô Lang Thang Thành viên 2 ngày trước Chapter 14 Báo vi phạm
Thanh máu lỗi vãi full 9 số nhưng còn tầm 20% thì có tận 8 chữ số emo
 • Author
  Albert Einstein Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Mày không biết thằng main nó bug à, game lỗi là thường thôiemo
Author Trả lời
Lưu Thiện Tuấn Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
Rinnegan???
Author Trả lời
nguen seven Thành viên 2 ngày trước Chapter 26.5 Báo vi phạm
Góc ? Anh em cho tôi bt bao nhiêu thằng như đội phó của thg main mới làm cho main mất 100 máu :))
 • Author
  Không Tồn Tại Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Gọi hết cả đám mấy chủ Guild ra đánh main may ra mấtemo
 • Author
  HeHeHe Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Trang bị cây răng rồg thì may ra có cơ hội