Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
rik
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 61
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 62
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 63
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 64
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 65
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 66
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 67
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 68
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 69
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 70
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 71
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 72
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 73
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 74
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 75
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 76
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 77
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 78
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 79
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 80
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 81
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 82
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 83
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 84
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 85
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 86
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 87
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 88
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 89
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 90
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 91
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 92
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 93
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 94
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 95
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 96
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 97
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 98
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 99
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 76 - Trang 100
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Ngọc Linh Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
xem raw mới nhất ở đây nhé: http://mangaonline.wap.sh
Author Trả lời
Hóng Raw Tiếp Nào Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
𝑹𝒂𝒘 𝑯𝒂̀𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒑 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒏𝒆̀:

𝒓𝒂𝒘𝒎𝒂𝒏𝒉𝒘𝒂.𝒘𝒂𝒑.𝒔𝒉
Author Trả lời
➻❥ тú☂ᴀɴн ✿ <3 Thành viên 9 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Ông swich gì đó chắc ko nghe kịp những câu ẩn dụ cuối của iris đâu nhỉ nếu ổng hiểu câu cuối chắc ổng ko chết cay như v
Author Trả lời
Otaku Thành viên 13 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
T nghĩ nhỏ này bắt tay vs bán thần là do nghe tin thằng Lucas chết (kiểu nhỏ này yêu thằng này hay gì đó) để HS thằng lucas
 • Author
  Nguyễn Hòa Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  Nghe câu 4000 năm nữa ms đánh đc bán thần thì hiểu rồi
Author Trả lời
Nguyá»…n HÆ°Æ¡ngr Thành viên 13 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Tự nhiên  thấy main nó sống trở lai và k còn sức mạnh nua yếu phế quá ... bán thần quá mạnh thằng main đéo địch nổi dc đâu ... emo
 • Author
  N.Đ.T Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  Ko còn thì tu lại. Ông ko thấy nps nhảy cóc sức như điên à. Sau nó còn là thần cơ chứ đếch phải ban đâu
Author Trả lời
Phạm Hoàng Long Long Thành viên 18 giờ trước Báo vi phạm
Ad sao cứ bỏ theo dõi bên túi mãi thế
Author Trả lời
Tên Thành viên 18 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Thôi được rồi, tôi ghét kẻ phản bội. Aghh... Không biết mụ phản bội đấy có ý tốt hay xấu nữa, nói kill bán thần nhưng lại kill người bên mình. Không hiểu nỗi @@!

Đầu óc tui ngu muội, có gì sai xin lượng thứ.....
 • Author
  : )) Thành viên 18 giờ trước Báo vi phạm
  Nghe spoil thì con nớ đã giả vờ bắt tay với bán thần rồi âm thầm bào mòn bức tường giam giữ main và mắt tận 4000 năm, sau đó main đc phải thoát và nhập hồn vào lucas
 • Author
  le le Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  nhập hồn vào *frey
Author Trả lời
Tạc Thiên Bang- Lữ Khách Yasuo- nhận solo mọi kèo Thành viên 19 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
:((
Author Trả lời
Thành viên 20 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Sao con Iris giống Merlin bên 7sins quá vậy
 • Author
  Mặc Liên Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
  Thì cơ bản nó đc xây dựng trên cùng 1 hình tượng nhân vật mà =)))
 • Author
  why are you reading this Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
  ¯\_(ツ)_/¯
Author Trả lời
Lu Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
Cho mình hỏi Iris có phải vợ Main ko ạ , hay bé tóc đỏ ạ
 • Author
  takashi maria Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
  m đọc lướt ak, con lol iris là yêu main nhưng main ko yêu nó, con lol tóc đỏ có lẽ sau này là vợ main vì thằng lol tác giả cho nó làm nữ9 mà, mặc dù t ko thích nó emo
Author Trả lời
? ? Thành viên 23 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Link LN chap tt: https://woopread.com/series/the-great-mage-returns-after-4000-yearsnovel/season-1/chapter-79/
Author Trả lời
Senpai Hiếu Thành viên 23 giờ trước Chapter 79 Báo vi phạm
Vì yêu cứ đâm đầuemo
Author Trả lời
Erim Thành viên 1 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Ah, đây rồi iris của lucas đây rồi :)) tạo bình cũng đc ... :3
 • Author
  duy khang Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
  giống vs miêu tả thế còn j
Author Trả lời
THH Thành viên 1 ngày trước Chapter 79 Báo vi phạm
Nhìn câu nói thì biết Iris này tạm thời bắt tay vs bán thần để tìm cách giết thôi, mà tiếc k đc xem bb main lúc sống bá ntn, toàn đc nghe kể lại :)))
 • Author
  Nguyễn Nhật Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Tui nghĩ còn 1 lí do nữa là bả muốn có đc sự bất tử để chờ main về nx :v , lụy tình quá mà emo
Author Trả lời
Trần Quang Huy Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
#spoil cho ai thắc mắc về Iris

Iris yêu main theo phe bán thần bởi vì muốn tìm điểm yếu và giúp đỡ main. Nó giết thằng Schweiser bởi vì sau khi thằng lucas chết thằng Schweiser cũng không muốn sống nữa nó không có chỗ dựa có thể sẽ chết vì tuổi già nên giết cũng không tiếc. Về việc Iris, sau này sẽ giúp đỡ cho main rất là nhiều và cứu sống main 1 lần ( suýt bị lord xóa sổ). 1 Trong 3 con quỷ trước kia kí hiệp ước với Iris nhưng sau này Main sẽ kí hiệp ước với 1 trong 3 con quỷ đấy để mạnh hơn. Hiện tại trong ln main đã 10 sao nhưng thấy vẫn còn hơi lép vế so với phía kia.
 • Author
  Duong Thành Thành viên 23 giờ trước Báo vi phạm
  đọc LN ở đâu vậy bạn
 • Author
  Phan Xuyen Thành viên 22 giờ trước Báo vi phạm
  Ghi tên tiếng anh , sau đó thêm chữ light novel , sau đó vào trang của nhật , bấm dịch sang tiếng việt nhé
 • Author
  I S P I T I Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
  Main yêu ai vậy bác , hay lại là harem