Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 1
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 2
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 3
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 4
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 5
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 6
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 7
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 8
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 9
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 10
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 11
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 12
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 13
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 14
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 15
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 16
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 17
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 18
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 19
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 20
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 21
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 22
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 23
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 24
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 25
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 26
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 27
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 28
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 29
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 30
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 31
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 32
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 33
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 34
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 35
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 36
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 37
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 38
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 39
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 40
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 41
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 42
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 43
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 44
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 45
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 46
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 47
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 48
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 49
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 50
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 51
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 52
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 53
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 54
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 55
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 56
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 57
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 58
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 59
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 60
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 61
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 62
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 63
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 64
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 65
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 66
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 67
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 68
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 69
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 70
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 71
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 72
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 73
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 74
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 75
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 76
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 77
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 78
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 79
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 80
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 81
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 82
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 83
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 84
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 85
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 86
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 87
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 88
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 89
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 90
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 91
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 20 - Trang 92
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Bi Ẩn danh 6 giờ trước Chapter 22 Báo vi phạm
Trời ơi ... yêu cái sự dễ thương của cặp n9n8 quá đi h phải làm sơu...
Author Trả lời
bụt hiện lên và nói Ẩn danh 8 giờ trước Báo vi phạm
có chap 23 rùi đấy. hay cựcemo
Author Trả lời
C*t trôi sông Ẩn danh 14 giờ trước Báo vi phạm
Có b nào biết truyện này cho mình xin tên với ạ: N9( tóc đen, mặc đồ quý tộc) là 1 ma cà rồng chuyên đi hút máu người vào ban đêm, lúc bị 1 phái nào đó truy bắt thì gặp được Nu9 là 1 chị tu sĩ (mặc đồ tu nữ luôn tin vào chúa, luôn mang theo cái dây chuyền hình chữ thập nhưng n9 k sợ), sau này chỉ đi theo để n9 hút máu k gây hại cho người vô tội nữa,...
Truyện theo hướng smut, ai biết cho mình xin tên ạ, đọc lâu rồi nên quên tên truyện
 • Author
  . Ẩn danh 6 giờ trước Báo vi phạm
  nữ tu sĩ và ma cà rồng á bạn
Author Trả lời
Chi Nguyen Thành viên 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
ư ư bé thích anh tóc tím cơ :
Author Trả lời
Tìm truyện Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
Có ai biết mấy truyện kiểu này không chỉ mình với
Author Trả lời
:)))) Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
mmeo
https://mahiruhi.wordpress.com/2019/11/10/nuoc-mat-bao-quan-chap-23/
Author Trả lời
🥺🥺🥺nam8 Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Moá !! Kết nam8 vl, vừa ra đàn ông, vừa là hoàng đế vừa thông minh lại dịu dàng với nữ 9 cỏn ông nam 9 gặp lại nữ 9 vẫn cái mặt lạnh lùng đưa đám
 • Author
  Ne Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Ủa hoàng đế thì kệ mọe ổng chứ? Dịu dàng sao kệ mẹ nó chứ quan trọng là nữ9 không có thích nó và nó là người đến sau... na9 là bạo quân thì sao này cũng là vua thôi xàm L.
 • Author
  Ne Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Sau viết nhầm
 • Author
  C*t trôi sông Ẩn danh 14 giờ trước Báo vi phạm
  N9 nó là kiểu người trong ấm ngoài lạnh nhé :v mô típ N9 kiểu này là bt nha, mình càng thích N9 dạng cool ngầu hơn là dạng dịu dàng nhưng đào hoa -_-
Author Trả lời
🥺🥺🥺nam8 Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Có chap 23 rồi, mọi người biết chuyện gì chưa, !!! A năm 8 là hoàng đế của 1 nước đó!!! Nư 9 gặp nam 9 rồi, thắc mắc sao ảnh cao vl
Author Trả lời
bì mâuuu Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
awwww đyêuu quá điiiiii hài nx chứ chòi má nhanh ra chap mới nhaaemo
Author Trả lời
tran huong Thành viên 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Nàng ấy có nói đc đâu mà bịch miệng emo
 • Author
  Nachi Moruko Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  ổng vô lí vl
Author Trả lời
n Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
thật ra vẫn thích na9 hơn:
1. Nam chính mà, ảnh có quyền.
2. Tình yêu của nu9 vs na8 cứ bài xích như thế nào ấy.
3. Do nu9 chính không nhận ra, chị thật sự yêu na9 chứ không phải na8, vs na8 chỉ là sự thương hại.
4. Cảm nhận của t, t chả thích na8, thật sự, ghét ghét sao ấy :)))
 • Author
  Ne Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Nữ9 có tình yêu với na8 đéo đâu
Author Trả lời
Tam Lãnh Thành viên 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
tội nghiệp cả nam9 lẫn nam8, huhu
có ai như tui không??
 • Author
  bụt hiện lên và nói Ẩn danh 8 giờ trước Báo vi phạm
  sao tội nghiệp emo
Author Trả lời
Nhun Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
Thích cả nam 8+9 lm tnaooooooooo 😭😭😭😭😭
Author Trả lời
. Ẩn danh 2 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
T THÍCH NA8 CƠ :)
Author Trả lời
Văn Văn Hạo Thành viên 2 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
t ko muốn nam 9 t mún nam 8 cơ lãng mạn quá aaaaaaaaa
https://www.wattpad.com/story/205383549-b%C3%A1c-s%C4%A9-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n-t%E1%BB%A5-t%C3%ACnh
 • Author
  Ne Ẩn danh 1 ngày trước Báo vi phạm
  Thích thì vào đấy mà hốt đẩy cho nữ9 làm gì?emo