Web dành cho user VIP với ưu điểm không quảng cáo, không giới hạn truyện theo dõi, nhiều server ảnh,...
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 1
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 2
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 3
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 4
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 5
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 6
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 7
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 8
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 9
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 10
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 11
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 12
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 13
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 14
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 15
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 16
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 17
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 18
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 19
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 20
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 21
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 22
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 23
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 24
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 25
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 26
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 27
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 28
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 29
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 30
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 31
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 32
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 33
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 34
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 35
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 36
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 37
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 38
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 39
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 40
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 41
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 42
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 43
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 44
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 45
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 46
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 47
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 48
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 49
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 50
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 51
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 52
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 53
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 54
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 55
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 56
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 57
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 58
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 59
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 60
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 61
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 62
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 63
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 64
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 65
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 66
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 67
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 68
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 69
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 70
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 71
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 72
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 73
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 74
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 75
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 76
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 77
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 78
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 79
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 80
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 81
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 82
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 83
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 84
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 85
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 86
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 87
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 88
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 89
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 90
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 91
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 92
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 93
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 94
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 95
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 96
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 97
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 98
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 99
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 100
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 101
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 102
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 103
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 104
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 105
Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân chap 22 - Trang 106
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Well Ẩn danh 20 giờ trước Báo vi phạm
七大奇迹-王的眼泪
tên raw
Author Trả lời
Destie Ẩn danh 1 ngày trước Chapter 32.5 Báo vi phạm
Dù sao cũng không cần cô nuôi cả nhà :))) được được được
Author Trả lời
Kazumi Nana-chan Thành viên 2 ngày trước Chapter 23 Báo vi phạm
thôi không cần tranh cãi na8 với na9 là một đôiemo
Author Trả lời
người qua đường Thành viên 2 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
mn có truyện ngược nào hay không chỉ mình với
 • Author
  Lù Đẹp Trai Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Vật trong tay SE nha
Author Trả lời
. Lissel Thành viên 2 ngày trước Chapter 3 Báo vi phạm
nay t đọc lại từ đầu truyện thì thấy 2 nhân vật anh trai của nam chính có trong phần giới thiệu, nhưng mà sao chưa xuất hiện vậy, gần được nửa 100 chap rồi
Author Trả lời
Ẩn danh 11 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
A cai đoan cuối truyen co mấy dòng chữ noi cặp chinh thấy chap 45 , 2đưa ôm nhau ngu ơ động
 • Author
  NYDQ Ẩn danh 6 ngày trước Báo vi phạm
  Ôm nhau cl, chỉ là trận lên nhau ngủ thôi
Author Trả lời
Kit Ẩn danh 11 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
Ủa rồi khi nào định ra chap mới
Author Trả lời
... Ẩn danh 11 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
Anh mày sắp ngủm r...mà 2 đứa bây giằng co qua lại...chắc a thăng sớm cmnl ak.
 • Author
  Ẩn danh 11 ngày trước Báo vi phạm
  Yên tâm chap 45 ong nam chinh tinh lai rồi vơi ca nam9 bắt đầu tao hinh mới nhin co cam giac trưởng thành, chư không co cam giác thanh niên như tư chap 1 đen 44, nét ve cua tac gia tư chap 45 trơ đi nhin ông nam9 như kieu zay thi song vây thành 1 người đan ông rồi.
 • Author
  ... ... Thành viên 8 ngày trước Báo vi phạm
  Xem đâu vậy ạ
Author Trả lời
Nnnn Ẩn danh 12 ngày trước Báo vi phạm
Hoặc có thể lên trang mahiruhi đọc
Author Trả lời
Nnnn Ẩn danh 12 ngày trước Báo vi phạm
Facebook mahiruhi có chap46
Author Trả lời
N Ẩn danh 12 ngày trước Báo vi phạm
Ra chap mới nhanh đi đợi mòn mỏi rồi. Tui tò mò đến phát điên rồi aaaaaaaaaa
Author Trả lời
Nấm lùn Ẩn danh 13 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
Hổng hiểu sao cô mấy bạn toàn nói thương nam 8 này nằm phụ nọ chả hiểu. Nếu nó không quá đáng thì Risa đéo đến mức ấy. Làm như có mình nó đáng thương =))))
 • Author
  hmmm Ẩn danh 13 ngày trước Báo vi phạm
  đồng ý kiến với bạn
 • Author
  Ẩn danh 11 ngày trước Báo vi phạm
  Co suy nghi giông ban riêng minh thấy ông nam chinh chất.Cuộc đời ma gặp được 1 người như ong nam chinh nay thi tôt ,kieu người noi it hành đông nhiều. Đọc truyên nay chưa co phân đoan nao lam minh thây vong ca noi chung hay
 • Author
  D Ẩn danh 5 ngày trước Báo vi phạm
  thả like cho bn
  team ume nam9 muôn năm
Author Trả lời
Tiểu bắp nhỏ Ẩn danh 14 ngày trước Chapter 44 Báo vi phạm
truyện:"chỉ là cô gái anh ấy biết"
đón đọc
Author Trả lời
tran nga Thành viên 15 ngày trước Chapter 31 Báo vi phạm
uầy anh hai nhà ta lạnh quá 
thấy nữ9 bị thương vì mình mà hổng khóc
Author Trả lời
say_hi Ẩn danh 15 ngày trước Báo vi phạm
Ôi
Ra chap mới đi mà tác giả ơi🥺
Tôi nhớ tam hoàng tử qua à😭