Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Nếu không truy cập được NhatTruyen, vui lòng chuyển qua nettruyenAPP.com
rik
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 100
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 101
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 102
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 103
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 104
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 105
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 106
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 107
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 108
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 109
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 110
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 111
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 112
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 113
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 114
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 115
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 116
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 117
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 118
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 119
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 120
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 121
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 122
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 123
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 124
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 125
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 126
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 127
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 128
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 129
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 130
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 131
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 132
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 133
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 134
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 135
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 136
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 137
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 138
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 139
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 35 - Trang 140
May88
Nếu không truy cập được NhatTruyen, vui lòng chuyển qua nettruyenAPP.com
B52
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
`` Chia Sẻ Có T.Â.M `` Thành viên 10 giờ trước Báo vi phạm
Nghe tryện chữ đi ae, End rồi đấy hay vl ra( đọc tiếp tầm 185 ) :
https://s.id/solo-leveling-audio
Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
Nhu Tinh Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
Ss1 đọc ở đâu ,tên là gì mn???
 • Author
  .......... Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  gi ra solo levelinh ss1
 • Author
  oppo a Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
  tôi thăng cấp một mình
  ss1
Author Trả lời
Le Mak Thành viên 14 giờ trước Chapter 1 Báo vi phạm
Sao ko doc dc ss1 vay
Author Trả lời
duong van tung Thành viên 15 giờ trước Chapter 4 Báo vi phạm
Về sau thằng main với con cha haein đến với nhau nhá có con luôn đẳng cấp thật
Author Trả lời
Do Huu Minh Thành viên 15 giờ trước Báo vi phạm
Còn bộ nào tương tự không nhỉ ,vừa đọc xong không có gì làm đây 😌
 • Author
  duong van tung Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  Đọc mấy bộ của Hàn ấy cũng hay phêt như kiểu The begining after the end, Vua thăng cấp, sự trở lại của pháp sư 4000 năm cái đ*o gì ấy ko nhớ đấy mấy cái đấy hay phết
Author Trả lời
bảo phúc Thành viên 17 giờ trước Chapter 40 Báo vi phạm
Spoil cho mấy ae là main đánh nhau vs hoàng đế băng giá hoàng đế dã thú và nữa hoàng côn trùng nhưng main chết và đk gặp chính chúa tể bóng đêm và main nhận sm từ hoàng đế loai bỏ hệ thống và hồi sinh tiêu diệt 3 đứa ảo tưởng kia và quyết chiến với long đế-hoàng đế huỷ diệt nhưng main ưin. Do ko cảm thấy phù hợp vs lối đánh nhau kiểu này nên main sử dụng cốc phục sinh từ kẻ thống trị và quay lại 10 năm trc ( thì phải) và tiêu diệt lũ hoàng đế kia ( mất hai năm) và ngoại truyện kể về sũngcha ber tusk và igris ( khi sử dụng cốc phục sinh quay về thì chỉ còn thằng giám sát thợ săn và quý cô selner biết thân phận trước của sung, bố của sungjin cx biết nhưng yêu cầu kẻ thống trị xoá kí ức) main và cha sinh đứa con y hệt bố và từ khi bé tí còn biết bay cơ
 • Author
  V Zero 9 Thành viên 16 giờ trước Báo vi phạm
  bạn thiếu đoạn bố main chết rồi đoạn đó quan trọng mà dù không nhớ rõ là bố main chết trong trận long đế hay trận với băng hoang nhưng đoạn bố main chết quan trọng mà vì bố main và n` người quen của main chết nên main mói dùng cốc quay về với ý nghĩ sẽ 0 còn ai phải chết nữa
 • Author
  Dio Thành viên 9 giờ trước Báo vi phạm
  main vs cha sinh con ???emo
Author Trả lời
V Zero 9 Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
gần xong rồi đấy tầm theo truyện chữ thì tầm 3-4 chap sau con tác nó sẽ phải đẩy nhanh tiến độ để main có đủ sức mạnh đi cân băng hoàng với thú hoàng rồi bị 1 hoàng đế j` liên quan đến côn trùng nữa đánh úp và main sít die may mà ba main ra cứu rồi ông chết và tầm 35-40 hoặc 25-30 chap nữa là đánh với long đế xong 1-2 sau là hết luôn cốt truyện chính đến phần ngoại chuyện về con main và thợ săn cha spoil cho mấy ae :)
 • Author
  hna cogn Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Djtme đang hay mà spoil, ko đọc lại del đc, bực cả mình đấy khổ
 • Author
  V Zero 9 Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  thì nó khổ thế mới ảo chứ
 • Author
  giấc mơ cũ nhất Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  tôi nghĩ bạn nên để chữ spoil ở đầu để chúng nó không chửi được =))
Author Trả lời
MUTO NEZ Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Phe con người phế như chó :))
 • Author
  3HT Gaming Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Thế mày nghĩ cá rô với cá sấu ai mạnh hơn
 • Author
  3HT Gaming Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  1 bên do tiến hóa mà thành tuổi thọ yếu cơ thể phàm . 1 bên đc đấng sáng tạo . Tạo ra thế mày nghĩ cái nào hơn . Sủa 1 câu nghe thấy ngu lz rồi mẹ coi đc thì coi ko đc thì xem cái khác bình phẩm cái lz
 • Author
  Aishi IgRis Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Mẹ nó nói đúng mà Phe người phế vcl Phe người chỉ là trung lập thôi Thiên Thần đánh nhau với vua thì nhân loại tự chết
 • Author
  ANH Việt Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Trái đất chỉ là chiến trường thôi nhé, con ng có thêm năng lực là do sắp đạt cả thôi ngay cả khi main reset lại hết cũng vì mana của main ảnh hưởng làm những người xung quanh thức tỉnh
 • Author
  MUTO NEZ Thành viên 21 giờ trước Báo vi phạm
  Ơ th rác rưởi này, bố đụng z tới th súc vật như m chưa nhỉ 😃😃 bố chỉ ns sự thật là con ng phế như chó vậy, ranh con như m cay cú hả 😏😏
 • Author
  cter hieu Thành viên 19 giờ trước Báo vi phạm
  Con người ở phe thứ 3
 • Author
  Hidan Thành viên 51 phút trước Báo vi phạm
  chắc ông già mày mạnh
Author Trả lời
Yuri Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Khốc Hàn Đế t sẽ chờ ngày m bị anh main giết , m hãy đợi đấy ( ngài Chủ Tịch oa oa oa oa 😭😭😭)
Author Trả lời
Phạm Kappa Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Bộ này cuốn thật sự
Author Trả lời
Dâm Bụt Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Cho ai có nhu cầu coi phim jav vietsub  https://docs.google.com/document/d/13vwXvj4ztrRLyC8PvwqeQYx6SjFqqczK5BMpZHxKcx0/edit?usp=sharing
Author Trả lời
Chuc Viet Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Hay vl
Author Trả lời
Long Thành viên 2 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
sắp có drama mới
Author Trả lời
Haraki Ramiko Thành viên 2 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
tưởng web nhattruyen với nettruyen sập hết r mà nhỉ ?? "))emo
 • Author
  Sayori Chr Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Sập đâu ra
 • Author
  1 trong 7 đại tội : Dục vọng Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Chuyên đi leech chuyện , ăn cắp ăn trộm thì sao sập đc , sống chỉ có ăn thì khi nào mất hết thức ăn thù mới chết
Author Trả lời
Flare - Redo Of Healer Thành viên 2 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Dạo này đang có drama của các nhóm dịch webtoon hàn, khả năng bộ này sẽ bị drop ở vn mình 😕 . hoặc là không nếu tác giả chịu dừng kiện tụng lại không biết còn coi đc bao lâu nữa đây