Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Nếu không truy cập được NhatTruyen, vui lòng chuyển qua nettruyenAPP.com
rik
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 1
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 2
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 3
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 4
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 5
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 6
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 7
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 8
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 9
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 10
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 11
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 12
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 13
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 14
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 15
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 16
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 17
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 18
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 19
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 20
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 21
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 22
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 23
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 24
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 25
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 26
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 27
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 28
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 29
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 30
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 31
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 32
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 33
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 34
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 35
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 36
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 37
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 38
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 39
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 40
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 41
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 42
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 43
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 44
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 45
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 46
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 47
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 48
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 49
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 50
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 51
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 52
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 53
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 54
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 55
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 56
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 57
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 58
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 59
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 60
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 61
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 62
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 63
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 64
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 65
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 66
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 67
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 68
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 69
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 70
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 71
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 72
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 73
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 74
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 75
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 76
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 77
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 78
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 79
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 80
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 81
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 82
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 83
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 84
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 85
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 86
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 87
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 88
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 89
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 90
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 91
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 92
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 93
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 94
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 95
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 96
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 97
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 98
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 99
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 100
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 101
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 102
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 103
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 104
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 105
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 106
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 107
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 108
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 109
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 110
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 111
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 112
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 113
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 114
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 115
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 116
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 117
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 118
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 119
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 120
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 121
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 122
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 123
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 124
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 125
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 126
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 127
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 128
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 129
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 130
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 131
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 132
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 133
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 134
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 135
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 136
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 137
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 138
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 139
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 140
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 141
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 142
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 143
Tôi Thăng Cấp Một Mình SS2 chap 36 - Trang 144
May88
Nếu không truy cập được NhatTruyen, vui lòng chuyển qua nettruyenAPP.com
B52
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
~- Chia sẻ Có T.ÂM -~ Thành viên 2 giờ trước Báo vi phạm
Nghe tryện chữ đi ae, End rồi đấy hay vl ra( đọc tiếp tầm 185 ) :
https://s.id/solo-leveling-audio
Sang thì cho mình xin 5s nha ! Dành cho các bác biết liên kết rút gọn vào như thế nào thôi nha !
Author Trả lời
V Zero 9 Thành viên 18 giờ trước Báo vi phạm
gần xong rồi đấy tầm theo truyện chữ thì tầm 3-4 chap sau con tác nó sẽ phải đẩy nhanh tiến độ để main có đủ sức mạnh đi cân băng hoàng với thú hoàng rồi bị 1 hoàng đế j` liên quan đến côn trùng nữa đánh úp và main sít die may mà ba main ra cứu rồi ông chết và tầm 35-40 hoặc 25-30 chap nữa là đánh với long đế xong 1-2 sau là hết luôn cốt truyện chính đến phần ngoại chuyện về con main và thợ săn cha spoil cho mấy ae :)
 • Author
  hna cogn Thành viên 8 giờ trước Báo vi phạm
  Djtme đang hay mà spoil, ko đọc lại del đc, bực cả mình đấy khổ
 • Author
  V Zero 9 Thành viên 3 giờ trước Báo vi phạm
  thì nó khổ thế mới ảo chứ
Author Trả lời
MUTO NEZ Thành viên 18 giờ trước Chapter 41 Báo vi phạm
Phe con người phế như chó :))
 • Author
  3HT Gaming Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  Thế mày nghĩ cá rô với cá sấu ai mạnh hơn
 • Author
  3HT Gaming Thành viên 17 giờ trước Báo vi phạm
  1 bên do tiến hóa mà thành tuổi thọ yếu cơ thể phàm . 1 bên đc đấng sáng tạo . Tạo ra thế mày nghĩ cái nào hơn . Sủa 1 câu nghe thấy ngu lz rồi mẹ coi đc thì coi ko đc thì xem cái khác bình phẩm cái lz
 • Author
  Aishi IgRis Thành viên 14 giờ trước Báo vi phạm
  Mẹ nó nói đúng mà Phe người phế vcl Phe người chỉ là trung lập thôi Thiên Thần đánh nhau với vua thì nhân loại tự chết
 • Author
  ANH Việt Thành viên 12 giờ trước Báo vi phạm
  Trái đất chỉ là chiến trường thôi nhé, con ng có thêm năng lực là do sắp đạt cả thôi ngay cả khi main reset lại hết cũng vì mana của main ảnh hưởng làm những người xung quanh thức tỉnh
 • Author
  MUTO NEZ Thành viên 1 giờ trước Báo vi phạm
  Ơ th rác rưởi này, bố đụng z tới th súc vật như m chưa nhỉ 😃😃 bố chỉ ns sự thật là con ng phế như chó vậy, ranh con như m cay cú hả 😏😏
Author Trả lời
Yuri Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Khốc Hàn Đế t sẽ chờ ngày m bị anh main giết , m hãy đợi đấy ( ngài Chủ Tịch oa oa oa oa 😭😭😭)
Author Trả lời
Phạm Kappa Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Bộ này cuốn thật sự
Author Trả lời
Dâm Bụt Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Cho ai có nhu cầu coi phim jav vietsub  https://docs.google.com/document/d/13vwXvj4ztrRLyC8PvwqeQYx6SjFqqczK5BMpZHxKcx0/edit?usp=sharing
Author Trả lời
Chuc Viet Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Hay vl
Author Trả lời
Long Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
sắp có drama mới
Author Trả lời
Haraki Ramiko Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
tưởng web nhattruyen với nettruyen sập hết r mà nhỉ ?? "))emo
 • Author
  Sayori Chr Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Sập đâu ra
 • Author
  1 trong 7 đại tội : Dục vọng Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Chuyên đi leech chuyện , ăn cắp ăn trộm thì sao sập đc , sống chỉ có ăn thì khi nào mất hết thức ăn thù mới chết
Author Trả lời
Flare - Redo Of Healer Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Dạo này đang có drama của các nhóm dịch webtoon hàn, khả năng bộ này sẽ bị drop ở vn mình 😕 . hoặc là không nếu tác giả chịu dừng kiện tụng lại không biết còn coi đc bao lâu nữa đây
Author Trả lời
Duong Alexsi Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
đỉnh quá a ơi , thợ săn bảo vệ con người main bảo vệ lun thợ săn kkk
Author Trả lời
Lương Y Xìn Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Nhiều khúc gây cấn mà tự nhiên hết chap cay v.v 
(っಠ‿ಠ)っ
 • Author
  Tấn Đặng Thanh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  emo
Author Trả lời
giấc mơ cũ nhất Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
đang căng thẳng thì :" hoàng đeé" =))
 • Author
  Đỗ Linh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  =)))) đúng là anh em của ta=)))
Author Trả lời
giấc mơ cũ nhất Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
=)) biết ai đập Nettruyen pay acc không vậy?
 • Author
  Khun X Baam Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  À do trang Web Những Cô Hủ Mặn Mà á, cùng là nhóm dịch truyện mà lại đi báo cáo là : " Ở VN có nhiều nhóm dịch lậu" thế là họ báo cáo các trang dịch đến sập lun và web những cô hủ mặn mà còn chối bỏ quốc tịch của mình khi báo cáo :" Tôi là 1 người biết tiếng Việt và tôi biết đc rằng ở Việt có nhiều web dịch lâu" Và từ đó các trang web có truyện đam đề sập, Nettuyen cũng có đam nên sập lun á mà
Author Trả lời
Nam Nam Thành viên 1 ngày trước Chapter 41 Báo vi phạm
Lời trăn trối sặc mùi đam mĩ :))